Начало  Продукти   Търсене  За инвеститори  Продукция на склад  За контакти EU проекти 
български  english


Приключи изпълнението на проект
'"ЕМКА" АД – Зелено предприятие'

"ЕМКА" АД приключи в срок изпълнението на проект '"ЕМКА" АД – Зелено предприятие' по ДБФП № BG161PO003-2.3.01-0005-C0001/10.08.2012 г. Проектът бе осъществен с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Р България.

Общият размер на разходите по проекта е 3 898 058 лв., от които 1 949 029 лв. са безвъзмездна финансова помощ от ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г.

В рамките на проектните дейности е доставено и пуснато в експлоатация високоенергоефективно оборудване от ново поколение с висока производителност.

Доставени и внедрени в експлоатация са:

 • Полуавтоматична извивалня за готова продукция на барабани – доставчик е фирма PS Costruzioni Meccaniche srl, Италия
 • Екструдерна линия за изолация на единични проводници – доставчик е фирма Rosendahl Maschinen GmbH, Австрия
 • 2 броя 24-совалкова оплитаща машина, окомплектована с устройство за обвиване с фолио и с приемно устройство – доставчик е фирма SPIRKA SCHELLFLECHTER GmbH, Германия
 • 16-ходова линия за изтегляне на голи медни жила – доставчик е фирма Maschinenfabrik NIEHOFF GmbH&Co, Германия
 • 3 броя Двойностъпкова усукваща машина за неизолирани проводници - доставчик е фирма Maschinenfabrik NIEHOFF GmbH&Co, Германия

Чрез успешната реализация на проектните дейности са постигнати специфичните проектни цели за повишаване на производствения капацитет на „ЕМКА” АД за производство както на вече произвеждани кабели, така и за производство на нови видове кабели, и за разширяване на пазарния й сегмент. Постигната е и общата цел на проекта за повишаване на конкурентоспособността на фирмата чрез подобряване на енергийната й ефективност. Изпълнението на проекта доведе до редица положителни резултати за "ЕМКА" АД и служителите на фирмата, изразяващи се в:

 • значително подобряване на енергийната ефективност на предприятието
 • значително подобряване условията на труд
 • повишаване на производителността и качеството на произвежданата продукция
 • завършване модернизацията на екструдерните линии
 • разширяване на продуктовата гама

Завърши поредният етап от модернизацията на "ЕМКА" АД,
гр. Севлиево

От началото на м. февруари 2014 г. в "ЕМКА" АД заработи ново оборудване, закупено по ДБФП № BG161PO003-2.3.01-0005-C0001, проект „ЕМКА” АД – ЗЕЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, изпълняван по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Закупено е и пуснато в експлоатация следното ново оборудване:

 1. Полуавтоматична извивалня за готова продукция на барабани
 2. Екструдерна линия за изолация на единични проводници
 3. 2 броя 24-совалкова оплитаща машина, окомплектована с устройство за обвиване с фолио и с приемно устройство
 4. 16-ходова линия за изтегляне на голи медни жила
 5. 3 броя Двойностъпкова усукваща машина за неизолирани проводници

Закупеното оборудване е на обща стойност 3 884 885 лв., като безвъзмездната финансова помощ от ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г. е в размер на 1 942 442,50 лв. В резултат на направените инвестиции в ново технологично оборудване „ЕМКА” АД стартира производството на:

 • гама гъвкави контролни кабели с изолация и външна обвивка от безхалогенни материали - екранирани и неекранирани
 • гама гъвкави кабели за пренос на данни с изолация от специален компаунд на база РЕ и външна обвивка от безхалогенни материали
 • гама гъвкави контролни екранирани и неекранирани кабели с PVC изолация и външна обвивка от PUR (полиуретан)

"ЕМКА" АД стартира изпълнението на проект
'"ЕМКА" АД – Зелено предприятие' по ОП "Конкурентоспособност"

"ЕМКА" АД информира своите акционери и заинтересованата общественост, че е подписан договор по одобрен проект за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Общият размер на разходите по проекта са 3 910 406 лева, от които 1 905 203 лева са финансирани от ОП "Конкурентоспособност".

Дейностите по проекта предвиждат "ЕМКА" АД да инвестира в закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване, с което ще се намали енергоемкостта на производството, ще се повиши ефективността и подобри работната среда на предприятието с цел повишаване конкурентоспособността на фирмата и гарантиране на устойчивото u присъствие на вътрешния и международния пазар.

При изпълнението на проекта ще бъде закупено и въведено в производство следното технологично оборудване:

 • полуавтоматична извивалня за готова продукция на барабани
 • екструдерна линия за изолация на единични проводници
 • 24-совалкови оплитащи машини окомплектовани с устройства за обвиване с фолио и с приемни устройства
 • 16-ходова линия за изтегляне на голи медни жила
 • двойностъпкови усукващи машини за неизолирани проводници

Тръжна документация за избор на доставчици на ново оборудване за "ЕМКА" АД



Тръжна документация - Опис на приложените документи