english

       


1.
1.1. H05V-K, H07V-K
1.2. -, -
2.
2.1.
2.2. , -
2.3. , ,
3.
3.1. ,-